Vedtægter: 

 

§ 01. Klubbens navn er "Auto - Klubben Nørreby"

 

§ 02. Klubben er hjemmehørende i Torstorp Nørreby TAB i Høje Taastrup

        Kommune. Klubbens post adresse er: Timianhaven 5 2630 Høje Taastrup

        (Fælleshuset)

 

§ 03. Klubbens formål er at drive en klub, hvor beboere og ansatte i Nørreby kan

        reparere og vedligeholde egne biler, motorcykler, knallerter og cykler og

        andet. Klubben er et "metalværksted".

 

§ 04. I klubbens værksted må der ikke arbejdes i erhvervsmøssigt øjemed, samt

        foretages handlinger, der strider mod dansk lovgivning.

 

§ 05. Klubben skal overholde:

        1. Det regelsæt der er udarbejdet af TAB Nørreby

        2. Retningslinjer for klubbens lån af lokaler i Nørreby

        3. Regler for optagelse af medlemmer i klubberne i Nørreby.

    

          Generalforsamlingen:             

 

§ 06. Klubbens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i

        Januar/Februar måned.

 

§ 07. Klubbens bestyrelse består af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer, som

        vælges for 2 år ad gangen. Valgperioden skal overlappe hinanden så

        bestyrelsen aldrig startes på ny. Endvidere vælges 2 suppleanter hvert år,

        samt en revisor (medlem af afdelingsbestyrelsen) eller udpeget af denne.

 

§ 08. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget som følgende:

        Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær, samt bestyrelsesmedlem.

        Bestyrlsen udpeger det nødvendige antal nøglemænd blandt de valgte. 

 

§ 09. Indvarsling til generalforsamling ordinær såvel som ekstra ekstraordinær skal ske

        skriftligt til samtlige medlemmer samt afdelingsbestyrelsen med mindst 4

        varsel med angivelse af dagsordenen.

 

        Ekstraordinær generalforsamlig kan dog også indvarsles med 8 dages varsel skriftligt, når

        formanden, et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt

        begærer dette med angivelse af dagsorden.

 

§ 10. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 

        1. Valg af dirigent

        2. Formandens beretning.

        3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

        4. Fastlæggelse af årligt kontingent.

        5. Indkomne forslag.

        6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        7. Valg af revisor og suppleanter.

        8. Eventuelt.

 

§ 11. Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt

        flertal. Ved procedurefejl skal der stemmes om. Beslutning vedrørende

        vedtægts- eller ordensreglements ændringer, kræver at 2/3 af de fremmødte

        medlemmer stemmer for.

 

§ 12. Kun gyldigt medlemskort giver taleret og fuld ret til afstemning på

        generalforsamlingen. Dog forudsættes det, at indmeldelse er sket mindst en

        måned før indkaldelsen for at oppebære stemmeret ved ekstraordinær generalforsamling.

        Medlemskort giver 2 stemmer pr. husstand.

        Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 13. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være

        formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til

        medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 14. Misligeholdelse af vedtægter eller manglende kontingent, samt overtrædelse

        af ordensregler samt medlemmer der ved sin virke skader klubben eller

        dens omdømme trods gentagne advarsler såvel skriftligt som mundligt vil

        medføre EXCLUSION fra klubben.

 

          Bestyrelsen.

         

§ 15. Det er bestyrelsens ansvar, at medlemmerne af klubben bliver gjort

        opmærksom på klubbens ordensreglement og vedtægter, samt tage de

        fornødne skridt, hvis de misligholdes.

 

§ 16. Har bestyrelsen kun 3 medlemmer, kan disse påtage sig dobbeltposter,

        indtil den næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 17. Suppleanter kan, hvis bestyrelsen beslutter det, deltage i det daglige

        arbejde, dog uden stemmeret.

 

          Regnskab og Økonomi.

 

§ 18. Regnskabsåret følger kalenderåret fra 01/01 - 31/12.

 

§ 19. Kontingent fastsættes for et år ad gangen. Dette finder normalt sted på

        den 1.ordinære generalforsamling. Kontingentet kan dog ændres ved en

        ekstraordinær generalforsamling, når forholdene kræver dette.

        Kontingentrestance på over en måned efter sidste rettidige betalingsdag er

        at betragte som misligholdelse af vedtægterne.

 

         Ophør.

 

§ 20. Klubben opløses, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter

        begæring herom.

 

§ 21. Alle aktiver såvel formue som værktøj tilhører "Auto - Klubben Nørreby".

 

§ 22. Der tillægges afdelingsbestyrelsen ret til at varetage Auto - Klubbens interesser

         I tilfælde af klubbens forfald frem til et nyt valg kan ske..

 

                                                                                                             revideret januar 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

         

CVR. nummer:  34770077 - Bankforbindelse: Arbejdernes Landsbank Taastrup  Reg: 5333  Kontonummer: 0242751